Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Uvjeti korištenja

Tvrtka Svijet akumulatora d.o.o. izdavač je internet stranice svijet-akumulatora.hr (u daljnjem tekstu "mi" ili "Svijet akumulatora"). Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Općenito

Molimo Vas da ne posjećujete predmetne internetske stranice, tj. da se ne služite ovim internetskim stranicama ako iz nekog razloga ne prihvaćete ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internet stranica na domeni svijet-akumulatora.hr pruža Svijet akumulatora sa sjedištem u Zagrebu. Domena svijet-akumulatora.hr  u vlasništvu je Svijet akumulatora. Pridružene tvrtke, Svijet akumulatora  i treće strane zajedno pružaju navedene usluge. Sve internetske stranice unutar domene svijet-akumulatora.hr u ovim Uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.svijet-akumulatora.hr od strane korisnika. 

 

Suglasnost korištenja

Korištenje internetskih stranica svijet-akumulatora.hr  od strane korisnika uvjetovano je pravilima i uvjetima koji su navedeni u Uvjetima korištenja. Korisnici koji se koriste internet stranicama svijet-akumulatora.hr , svojim korištenjem istih potvrđuju da su u suglasnosti s navedenim uvjetima i pravilima i da će korištenje navedenih internetskih stranica s njihove strane biti u skladu s Uvjetima korištenja i pravilima koji su u njima sadržana.

Korisnik je suglasan i slaže se da je korištenje internetskih stranica www.svijet-akumulatora.hr  isključivo na njegovu odgovornost. Svijet akumulatora  kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Svijet akumulatora  nije odgovoran za neprikladno ili  protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Svijet akumulatora ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupan sadržaj www.svijet-akumulatora.hr .

 

Odgovornost

Ni Svijet akumulatora ni njene podružnice, pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj neće biti odgovorni za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama. Niti će biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze neće se smatrati odgovornom niti jedna od navedenih stana.

Svijet akumulatora  nije odgovorna za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik postavi na ove internetske stranice. Svijet akumulatora u svakom trenutku može ukloniti postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, Svijet akumulatora zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja ocijenjenog neprikladnim.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Svijet akumulatora . Svaki korisnik ima osobno pravo korištenja stranica www.svijet-akumulatora.hr, a ono se ne može nikako prenijeti na druge pravne ili fizičke osobe. Na mjestima gdje postoje zaporke, svaki je korisnik osobno odgovoran za zaštitu njihove povjerljivosti. Isto tako, korisnik je upoznat i suglasan sa činjenicom da pri korištenju Interneta može doći do prekida usluga. Događaji izazvani takvim prekidom su izvan kontrole od strane Svijet akumulatora  zbog čega ista ne može biti odgovorna za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći tijekom pružanja usluga od strane Svijet akumulatora . Pristup internet stranici www.svijet-akumulatora.hr  ponekad može biti isključen, privremeno nedostupan ili u prekidu iz razloga za koje nije odgovoran Svijet akumulatora , čega je korisnik svjestan i slaže se s istim.

 

Informacije

Bilo koji način prijenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela informacija može biti promijenjen ili ukinut od strane Svijet akumulatora . Svijet akumulatora   jednako tako može može se odlučiti za potpun prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku Svijet akumulatora  ima i zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Navedeno pravo Svijet akumulatora   može koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

 

Promjene uvjeta

Bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka Svijet akumulatora zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima savjetujemo da ponekad iznova pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, s ciljem da budu informirani o eventualnim promjenama jer predviđene izmjene mogu uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da prihvaća trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama www.svijet-akumulatora.hr  na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

 

Oprema

Za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje www.svijet-akumulatora.hr  te za sve troškove povezane s tim odgovoran je isključivo korisnik. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Svijet akumulatora .

 

Komunikacija i korištenje

Ove internetske stranice smatraju se privatnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Od korisnika se zahtijeva i očekuje korištenje internetskih stranica www.svijet-akumulatora.hr  u skladu sa općim moralnim i etičkim načelima te propisima Republike Hrvatske. Bilo kakvi materijali koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, materijal koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv ili ugrožavajući, materijal koji ugrožava ili narušava privatnost, opscen je, vulgaran ili na bilo koji drugi način drugi način u komunikaciji nepoželjan, materijal koji krši bilo koji propis ili potiče na protupravne aktivnosti, ili koji bez prethodnog, izričitog, pismenog odobrenja Svijet akumulatora , sadrži ponudu bilo čijih proizvoda i usluga ili sadrži oglašavanje korisnici ne smiju prenositi putem stranica www.svijet-akumulatora.hr .

Strogo je zabranjeno ponašanje korisnika koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u korištenju ovim internetskim stranicama prema ocjeni Svijet akumulatora . Ove internetske stranice ne smiju se koristiti od strane korisnika za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Posebno je zabranjeno pozivanje korisnika ovih internetskih stranica da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja konkurenciju Svijet akumulatora .

 

Sadržaji

Kompletan materijal na internetskim stranicama www.svijet-akumulatora.hr  privatno je vlasništvo Svijet akumulatora  ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Svijet akumulatora . Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na www.svijet-akumulatora.hr  nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, zvuk, grafiku i ostali kompletan sadržaj na www.svijet-akumulatora.hr , u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unaprjeđenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je Svijet akumulatora .

Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj www.svijet-akumulatora.hr, u cjelosti ili djelomično. Isto tako nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos, ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala ako Svijet akumulatora  nije izričito pismeno odobrio. Korisnik može sa internetske stranice www.svijet-akumulatora.hr  preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

 

Autorska prava

Korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Svijet akumulatora nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.svijet-akumulatora.hr , korisnik jamči da je kao nositelj prava na tim materijalima dao Svijet akumulatora neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Time Svijet akumulatora od korisnika stječe pravo kopirati, mijenjati, distribuirati i objaviti sav materijal koji korisnik učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama. Svijet akumulatora  nema obavezu, ali ima pravo nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama u svakom trenutku, u cilju osiguravanja sukladnosti i poštivanja ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Svijet akumulatora . Pravo nadzora uključuje sve oblike komunikacije koji su sadržani kao dio ovih internetskih stranica. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Svijet akumulatora zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji ocijeni kao neusklađen s postavljenim pravilima ili je upitan iz drugog razloga.

 

Komunikacija

Korisnik se slaže su sve diskusije, ocjene, komentari i drugi načini međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – komunikacija ili komunikacije) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Svijet akumulatora  imaju pravo nadzora nad komunikacijom korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja. Iz tog razloga Svijet akumulatora ne kontrolira ili autorizira sadržaj koji se može naći u komunikacijama te u skladu s tim negira postojanje odgovornosti u svezi komunikacija i bilo kakve radnje kao posljedice sudjelovanja korisnika u nekoj od komunikacija. Komunikacija koju korisnik objavi na Svijet akumulatora sustavu ne smatra se povjerljivom. Korisnik daje Svijet akumulatora pravo korištenja komentara, poruka ili informacija objavljivanjem istih. Nakon objave od strane korisnika mogu biti korištene u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu od strane Svijet akumulatora .

Korisnik je putem ovih internetskih stranica ili objavom na ovim internetskim stranicama Svijet akumulatora dao besplatnu, pravnovaljanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, objavljivanje, prilagođavanje, reprodukciju, mijenjanje, prevođenje, provođenje, distribuciju, i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje poznate ili kasnije razvijene tehnologije. Objavom na ili putem ovih internet stranica korisnik je Svijet akumulatora  dao i besplatnu, pravnovaljanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu na dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Svijet akumulatora  od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.

 

Raskidanje odnosa

S bilo kojim svojim korisnikom Svijet akumulatora može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku.Svijet akumulatora zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Svijet akumulatora smatra neprihvatljivim. Svijet akumulatora može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

 

Distribucija sadržaja

Svijet akumulatora nije izdavač nego samo distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Prema tome, sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaji postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Svijet akumulatora. Za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu ne daju garanciju ni Svijet akumulatora , niti bilo koji treći pružatelj informacija.

 

Osobni stavovi

Sadržaj dostupan na www.svijet-akumulatora.hr  u mnogim slučajevima predstavlja ocjene i mišljenja odgovarajućeg krajnjeg korisnika, pružatelja informacija, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s Svijet akumulatora . Sukladno tome, Svijet akumulatora  ne autorizira te informacije te time ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Svijet akumulatora internetskim stranicama.

Ni u kojem slučaju Svijet akumulatora se neće smatrati odgovornim za eventualni gubitak ili štetu nastalu kao posljedica korisnikova pouzdavanja u informacije dobivene putem Svijet akumulatora sustava. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo kojeg stava, savjeta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja dostupnog putem Svijet akumulatora  sustava. Svijet akumulatora sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Te su veze postavljene radi praktičnosti, a ne kao potvrda sadržaja na stranicama trećih strana od strane Svijet akumulatora .

Obzirom da navedene veze ne znače potvrdu sadržaja time Svijet akumulatora   niječe bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost. Ako nemate potpisani ugovor s Svijet akumulatora koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na svijet-akumulatora.hr  internetske stranice s bilo koje druge internetske stranice. Svijet akumulatora zadržava pravo povući dozvolu za postavljanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj procjeni.

Svijet akumulatora zadržava pravo ne izvršiti povrat ili zamjenu korisnicima koji zatraže povrat nakon isteka roka iskoristivosti ponude ili iz drugih razloga koje Svijet akumulatora smatra neopravdanima.

 

Sudska ništavnost

Ništavost koju nadležni sud pronađe u nekoj od stavaka ovih neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ukoliko bilo koja strana ne iskorisit svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

 

Uobičajeno vrijeme dostave

Svijet akumulatora posluje izravno s dobavljačima, čime jamči niske cijene. Uobičajeno vrijeme potrebno za dostavu je 3 do 5 tjedana, osim u slučajevima spriječenosti zbog više sile ili okolnosti na koje nemamo utjecaj.

 

Dobna granica

Korištenje internetske stranice www.svijet-akumulatora.hr zabranjeno je osobama mlađim od 14 godina.

 

Tvrtka

Sjedište tvrtke Svijet akumulatora d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

 

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na www.svijet-akumulatora.hr  smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.